Ouderraad

Ouderraad
De ouderraad van OBS Kameleon bestaat momenteel uit twintig ouders. Zij wordt gekozen uit en door ouders en organiseert allerlei activiteiten ten behoeve van alle leerlingen van de school en hun ouders.
Aan het begin van het schooljaar, tijdens de algemene jaarvergadering, kiest men de leden van de ouderraad voor een periode van drie jaar. Alle ouders hebben het recht zich kandidaat te stellen voor een functie in de ouderraad. Eén à twee leden van het onderwijsteam hebben ook zitting in de ouderraad.
De taken van de ouderraad zijn onder meer:
Het behartigen van de belangen van de ouders. De OR kan fungeren als een brug tussen de ouders
        onderling, ouders en school, ouders en medezeggenschapsraad en ouders en schoolbestuur.
De OR verstrekt informatie aan ouders over belangrijke zaken met betrekking tot de relatie ouders en        
        school.
De OR organiseert bij voldoende belangstelling bijeenkomsten over belangrijke thema’s.
De OR leden verrichten hand- en spandiensten in en om de school. Dit varieert van het zetten van koffie bij
        bepaalde activiteiten tot het ondersteunen van het team in diverse situaties. Ook zijn een aantal OR-leden
       als contactpersoon actief in de verschillende werkgroepen van de school.
De OR organiseert jaarlijks een aantal activiteiten zoals de ontvangst van Sinterklaas, de Kerstviering, de
        Avondvierdaagse.
De ouderraad is onder meer verantwoordelijk voor het beheer van het schoolfonds.
De ouderraad staat altijd open voor suggesties en is regelmatig op zoek naar nieuwe leden die zich voor de
        school willen inzetten. Mailt u ons gerust: or.kameleon@gmail.com