Beleid

strategisch beleidsplan Wereldkidz 2016-2020

Hier vindt u het strategisch beleidsplan van Wereldkidz 2016-2020.

In de hiervan afgeleide plannen voor WereldKidz Kameleon, die u hier aantreft, geven wij de richting van de school aan en de middelen en methodes waarmee wij de doelen gaan realiseren.

In deze documenten vindt u inhoudelijke informatie over ons onderwijs waaronder onze visie, missie en onze didactische uitgangspunten. Natuurlijk staat in deze documenten ook veel praktische informatie, zoals onder andere het rooster, de vakken die we geven en de gehanteerde lesmethodes. Alle scholen voor primair onderwijs zijn wettelijk verplicht om deze documenten te hebben.

schoolplan 2016-2020

Afgelopen periode hebben we met elkaar het schoolplan voor de Kameleon samengesteld/ bedacht en geschreven. Dit schoolplan is het vierjarenplan (2016-2020) van onze school. Het is een wettelijk verplicht document dat instemming nodig heeft van de MR en toegestuurd wordt aan de onderwijsinspectie. Het strategisch beleid van WereldKidz is kader van dit schoolplan. Binnen dit kader wordt het schoolplan samen met leerkrachten en ouders verder uitgewerkt voor onze school.Onze ambities zijn in dit schoolplan geconcretiseerd voor onze school in relatie tot onze eigen leerlingenpopulatie, context en historie.

Proces Strategisch Beleidsplan Wereldkidz
Het proces  om te komen tot een gezamenlijk strategisch beleid is gestart in het najaar van 2014. De thema’s uit het vorige beleidsplan zijn geëvalueerd en de balans is opgemaakt. Het bestuur en de leden van de raad van toezicht hebben de hoofdlijnen van het komende beleid in kaart gebracht. Dit was het kader voor de  vier ‘meepraatsessies’ in januari 2015. Ouders en medewerkers hebben meegedacht over het gewenste onderwijs voor de komende jaren. De meepraatsessies werden gevolgd door rondetafelgesprekken met samenwerkingspartners als bedrijven, collega-besturen en gemeenten.

Het proces om te komen tot ons eigen schoolplan
Het schoolplan maakt onderdeel uit van onze kwaliteitszorgcyclus. In het schoolplan staan de ambities voor de komende vier jaar. Elk schooljaar vertalen we als team, samen met ouders, de ambities naar activiteiten in een schooljaarplan.

Hier kunt u ons schoolplan voor de periode van 2016- 2020 lezen:
schoolplanKameleondef.docx (1)

onderwijs begeleidingsplan

In ons Begeleidingsplan  kunt u lezen hoe wij als school de kinderen begeleiden tijdens hun schoolperiode bij ons op school.

schoolgids

Wilt u meer weten over onze werkwijze, hoe u als ouder kunt participeren binnen de school, met welke methoden wij werken, dan kunt u dit lezen in onze schoolgids.

De schoolgids wordt jaarlijks bijgesteld
Schoolgids 2015-2016 

Schoolgids 2016-2017
Schoolgids 2017-2018

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN

In het schoolondersteuningsplan van cluster Heuvelrug staat het onderwijs en de begeleiding die geboden wordt aan alle kinderen op de 4 scholen binnen het cluster beschreven. Als bijlage van dit plan vindt u het schoolondersteuningsprofiel.