Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad heeft het recht, maar ook de eer, om namens ouders en team mee te denken over de koers van de school. We worden door de directie actief betrokken bij besluitvorming over o.a. beleid van de school (vastgelegd in de schoolgids) en formatie. Ook brengen we zelf onderwerpen in. Dit jaar zullen we speciale aandacht hebben voor ouderbetrokkenheid, kwaliteit en leerkrachttevredenheid. We vragen de directie regelmatig naar de ontwikkelingen ten aanzien van procesgericht werken en daarbinnen de speerpunten van de school: ouderbetrokkenheid, 21st century skills en talentontwikkeling.

We horen veel over wat speelt op school in de dagelijkse gesprekken op het plein, maar ouders en leerkrachten kunnen ons ook benaderen via e-mail. Afspraken die we maken met de directie en besluiten die we nemen zijn terug te vinden in de notulen onderaan deze pagina.

Onze bijeenkomsten zijn openbaar en ouders zijn van harte welkom. We starten altijd om 18.30 uur tot ongeveer 20.30 uur. Onze vergaderdata zijn:

Dinsdag 20 november 2018
Maandag 14 januari 2019
Maandag 25 maart 2019
Maandag 20 mei 2019
Maandag 24 juni 2019

MR ouder-leden hebben drie jaar zitting. Bij een vacature binnen de oudergeleding kiezen ouders via een stemronde een nieuw lid. Personeelsleden worden gekozen door het team. De MR is als volgt samengesteld:

ouders

team

Margo van Rotterdam (tot februari 2019)

Joke van Doorn

Sandra Wortelboer (tot juni 2020)

Rodé Otte

Paul Oostindie (tot juni 2021)

Marlies de Ridder

Etienne van Dam (vanaf feb. 2019)

 

 

Per mail kunt u de MR bereiken op het volgende mailadres: mrkameleon@wereldkidz.nl

Wilt u meer weten over de taken en rechten van een Medezeggenschapsraad:
https://infowms.nl/

Overkoepelend binnen Wereldkidz is er ook medezeggenschap geregeld op stichtingsniveau. Dit is de GMR. http://www.wereldkidz.nl/Organisatie/Medezeggenschap

Notulen 8 september 2016
Notulen 13 oktober 2016
Notulen 29 november 2016
Notulen 6 februari 2017
Notulen 4 april 2017 
Notulen 15 mei 2017 Notulen schooljaar 2015- 2016 notulen 20 juni 2016 notulen 19 mei 2016 notulen 11 april 2016 notulen 4 februari 2016 notulen 4 januari 2016